ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Статут школи

 
 
                                                                        
                                                                   
                                                                                    Затверджено: 
ВО начальника відділу освіти
виконавчого комітету Первомайської
 міської ради Харківської області
                                                                        _________О.І.Мартиненко
                                                                   20 листопада 2017 
 
Ухвалено:
                                                                       на позачерговому засіданні Ради  Первомайської   загальноосвітньої школи  
                                                         І – ІІІ ступенів №1 Первомайської міської ради Харківської області      
                        Протокол  № 3
                                                                                             від 20 листопада 2017    
                                                                                       Голова Ради школи
 
                                                                                     _________ Г.А.Трощенко
 
                                                                     Директор школи                                                                     
                                                                                   _________ Т.С.Черкашина 
                                                                                                                                            
СТАТУТ
Первомайської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Первомайської міської ради       Харківської області
(нова   редакція)
Первомайський 
 2017
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Первомайської міської ради Харківської області, створена в 1951 році рішенням виконавчого комітету Олексіївської районної ради від 29 січня 1951 року протокол № 6, знаходиться у комунальній  власності територіальної громади міста Первомайський Харківської області. 
1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
64107, Україна, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна,12 тел.(05748) 3-41-28
1.3. Загальноосвітній навчальний заклад (далі–заклад)є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку  і  штамп установленого зразка, бланки з власними реквізитами.
Відкриває  реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та  спеціальний реєстраційний рахунок 
(для обліку операцій з виконання  спеціального фонду кошторису  та зарахування  на цей рахунок коштів за надані установою платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків).
1.4. Засновником (власником)   закладу є:
Первомайська міська рада Харківської області в особі Первомайського міського відділу освіти.
1.5. Головною  метою закладу  є забезпечення реалізації права  громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.6.   Головними завданнями  закладу  є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 
- виховання громадянина України;
- виховання  шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 
- виховання  в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
 
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.  
1.7. Заклад  в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”,”Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу”, Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778” Про Затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад",  іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.8. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої  законодавством України, та власним статутом.
1.9. Заклад  несе  відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань  з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У закладі - російська мова навчання. 
 
 1.11. Заклад має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; 
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні  і  використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України.
1.12. У  закладі   створюються та функціонують:
- ШМО учителів суспільно – гуманітарного циклу;
- ШМО учителів природничо-математичного циклу;
- ШМО класних керівників;
- ШМО учителів початкових класів та вихователів ГПД.
У разі потреби можуть сторюватися  інші методичні об'єднання, творчі групи тощо.
 
1.13. Медичне  обслуговування учнів  та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником  і здійснюються Первомайською центральною районною лікарнею
1.14. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визначаються  угодами, що укладені між ними.
 
II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
2.1. Заклад  планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, семестрового, місячного, тижневого  плану.
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються  перспективи  його розвитку.
План роботи затверджується педагогічною радою закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням   профілю  навчання.
Робочий навчальний план закладу  погоджується  шкільною, педагогічною радою закладу і затверджується Головним управлінням освіти і науки Харьковської облдержадміністрації, відділом освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків  (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання  статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Заклад  здійснює     навчально-виховний     процес      за денною,  заочною (9 - 12  класи), екстернатом (1 – 11 класи) та індивідуальною  формою навчання.
2.5. Зарахування  учнів   до  закладу здійснюється  без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування,  за     наказом      директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого классу), до закладу III ступеня  - документ про відповідний рівень освіти.
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
2.6. У школі I-II ступеня  навчання  для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 
Визначається такий режим  роботи груп продовженого дня   12.00 – 18.00.
2.7. Структура навчального року, а також   тижневе навантаження учнів  встановлюються закладом  в межах  часу, що  передбачений  робочим навчальним планом. 
Відповідно до статті 16 Закону України „Про загальну середню освіту”
навчальні заняття   розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчується
не пізніше  1  липня .
Навчальний рік поділяється на семестри
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених  законодавством України).
2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами  міської ради  з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу щорічно радою закладу затверджується графік  канікул,  тривалість яких  протягом навчального року становить не менше  30 календарних днів.
2.10. Тривалість  уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих - дванадцятих -  45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти виконкому Первомайської міської ради та Первомайською державною санітарно - епідеміологічною службою.
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується  радою  закладу, профспілковою організацією закладу, Первомайською державною санітарно-епідеміологічною службою  і  затверджується  директором навчального закладу.
Тижневий режим роботи навчального закладу  фіксується у розкладі навчальних занять.
Крім  різних форм обов’язкових  навчальних  занять, у закладі проводяться  індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
Домашне завдання учнів в перших класів не задаються 
2.13. У закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.
Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкція про ведення якіх затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
У першому класі дається словесна  характеристика  знань, умінь і навичок учнів. У другому за рішенням педагогічної ради закладу -  І семестр – словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів, ІІ семестр – бальна оцінка. 
У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14.  Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
 2.15. Порядок переведення і випуск учнів закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319.
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. 
Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94  та  зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, зі змінами, що затверджени наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 № 1237/18532.      
2.18. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
по закінченні початкової школи – табель успішності;
по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;       
по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту. 
2.19.   За відмінні успіхи у навчанні  для учнів  встановлюються такі   форми  морального  і   матеріального     заохочення: нагородження похвальними листами, похвальними грамотами, медалями – золотою “За особливі успіхи у навчанні” або срібною “За успіхи у навчанні”. За відмінні успіхи в навчанні випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
2.20. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.
Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Головним  управлінням освіти і науки Харьковської облдержадміністрації, відділом освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області.
 
III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
 
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому  навчальному  закладі   є:
- учні;
- керівники;
- педагогічні працівники;
- психологи, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;      
- батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”, іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.
3.3. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на:
- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти                      у  комунальному закладі;
- вибір закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
- участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;
- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
- участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
- участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
3.4.  Учні закладу зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
- підвищувати свій загальний культурний рівень;
- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його статутом;
- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
- брати участь у різних видах трудової діяльності;
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
- дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в закладі.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.
 3.7. Педагогічні працівники закладу мають право:
- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
- вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.
3.8.   Педагогічні працівники закладу зобов’язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
- виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
- брати участь у роботі педагогічної ради;
- виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;
- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
- вести відповідну документацію.
3.9. У закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти  і  науки , молоді та спорту України.
3.10. Педагогічні працівники, які  систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до  чинного  законодавства.
3.11.  Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
- звертатися до органів управління освітою, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
- на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.12.  Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:
- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;
- поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
 3.13.  Представники  громадськості  мають  право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню   навчального  закладу;
- проводити консультації для педагогічних працівників; 
- брати участь в організації навчально-виховного процесу.
 3.14. Представники  громадськості  зобов’язані:
- дотримуватися статуту навчального закладу;
- виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу;
- рішення органів громадського самоврядування;
- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;
- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну.
 
IV. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ
 
4.1. Управління закладом  здійснюється відділом освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області.
Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.
Директор закладу комунальної форми власності  та його заступники  призначаються і звільняються з посади відділом освіти виконавчого комітету Харківської області. 
Керівник закладу:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;
- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.
4.2. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція)  колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.
Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників навчального закладу  —  зборами трудового колективу;
- учнів навчального закладу другого-третього ступеня — класними зборами;
- батьків, представників громадськості — класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників навчального закладу 15, учнів 15, батьків і представників громадськості 15.
Термін їх повноважень становить один рік.
Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Конференція:
- обирає раду  закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
- заслуховує звіт директора і голови ради  закладу;
- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності  закладу;
- затверджує основні напрями вдосконалення  навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу;
- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3.  У період між конференцією діє рада  закладу.
4.3.1. Метою  діяльності  ради  є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;
- розширення колегіальних форм управління закладом;
- підвищення ролі  громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
 
 
4.3.2. Основними завданнями ради є:
- підвищення  ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з  сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в закладі;
- сприяння  духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;     
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки   обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та  закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
        4.3.3.  До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією  закладу.
Рішення про дострокове припинення  роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4.  Рада  закладу діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.    
- Рада працює за планом, що затверджується на  конференції.
- Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
- Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора закладу, власника (засновника), а також членами ради.
- Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. 
- У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
- Рішення ради, що не суперечать  законодавству України та Статуту  закладу,  доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. 
- У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.
- До складу комісії входять представники  органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету  закладу. 
 4.3.5.  Очолює раду закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради  не можуть  бути  директор та його заступники. 
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих  та культурно-масових заходів.
         4.3.6.   Рада закладу:
- організовує виконання рішень конференції;
- вносить пропозиції щодо зміни  типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;
- затверджує  режим роботи закладу;
- сприяє  формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення  до нагородження  випускників закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю за “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи  можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
- погоджує  робочий навчальний план на кожний навчальний рік;          
- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою  обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення  організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; 
- сприяє створенню  та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи,  до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере  участь  за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в   обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті  періодичних видань;                      
- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи закладу;
- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та  зміст їх роботи визначаються радою. 
4.4. При закладі за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківська рада.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:
- сприяння виконанню  законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів  у  закладі;
- зміцнення навчально-виробничої,  матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу;
- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), педагогічних працівників;
- вироблення рекомендацій щодо раціонального  використання фонду загальнообов’язкового навчання;
- запобігання дитячій бездоглядності; 
- сприяння працевлаштуванню випускників  закладу;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;
- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та  закладом.
4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладу, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на конференції закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на конференції на його місце обирається інша особа.
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах: 
- пріоритету прав людини,  гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- самоврядування;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її  засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
- скликає і координує роботу піклувальної ради;
- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5. Піклувальна рада має право:
- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника закладу, конференції пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної,  корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази  закладу;
- залучати додаткові джерела фінансування закладу;
- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази  закладу;
- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;
- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
 4.6.  Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу, погоджується з профспілковою організацією закладу і затверджується відділом освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області.
Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. 
4.7. У закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.
Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.
4.8. Педагогічна рада розглядає питання:
- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- планування та режиму роботи закладу;
- варіативної складової робочого навчального плану;
- переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;
- морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;
- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;
- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу за невиконання ними своїх обов’язків;
- педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.
4.9.  Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. 
4.10.  У  закладі  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
         V.   МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА 
5.1.   Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання,  інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у  балансі  закладу.
5.2. Майно  закладу належить йому на правах  оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і статуту закладу та укладених ним угод.
5.3.  Заклад  відповідно до чинного законодавства користується землею,іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.
5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
5.5.  Для забезпечення навчально-виховного процесу база закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, столярної, тощо), а також спортивного залу, бібліотеки, медичного, комп”ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
5.6. Відповідно до рішення виконкому Олексіївської районної ради від 18 листопада 1949 №246 «Про надання дозволу на відведення земельної ділянки»   заклад має земельну ділянку, де розміщуються  спортивні майданчики,  зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
VІ.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
 
  6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та інших нормативно-правових актів.
Фінансово-господарська діяльність  закладу  здійснюється на основі його кошторису.
 6.2.   Джерелами фінансування закладу 
- кошти бюджету для комунальних закладів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;
-  кошти, отримані за надання платних послуг;
доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідної ділянки, підсобного господарства, від передачі 
в оренду приміщень, споруд, обладнання;
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством.
6.3.  У  закладі створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків  витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов'язкового навчання   зберігаються на рахунку  закладу в Первомайському відділенні Державного казначейства у Харківській області в складі централізованої бухгалтерії відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором  закладу.
Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради  навчального закладу, відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.  
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання  здійснює відділ освіти виконкому Первомайської міської ради.
6.4.  Заклад має право згідно із законодавством придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.
6.5.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в  закладі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Бухгалтерський облік  здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області.
6.6. Звітність про діяльність закладу встановлюється відповідно до законодавства.
VII.  МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
 7.1. Заклад  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати   відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
Заклад має право відповідно до законодавства укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.
  7.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.
 
VІІІ.  КОНТРОЛЬ   ЗА   ДІЯЛЬНІСТЮ   ЗАКЛАДУ
8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики  в сфері загальної середньої освіти.
8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державна інспекція навчальних закладів, Головне управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області.
8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому   Міністерством  освіти  і  науки , молоді та спорту України.
8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування)  закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше  як 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства. 
8.5. Міністерство  освіти  і  науки , молоді та спорту України, Головне управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області приймають рішення у зв’язку з порушенням цього Статуту.
 
ІХ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ   АБО   ЛІКВІДАЦІЯ    ЗАКЛАДУ
 
9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу приймає засновник. 
Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління  закладом.
9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно  закладу, виявляє його дебіторів і  кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання  закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
9.4. При ліквідації чи організації  закладу учням, які навчались в ньому, повинна бути забезпечена можливість навчання відповідно до чинного законодавства.
При реорганізації або ліквідації  закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
 
Директор Первомайської     
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Первомайської
міської ради Харківської області                                     Т.С.Черкашина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У статуті Первомайської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Первомайської 
міської ради Харківської області
пронумеровано, прошнуровано й скріплено  
печаткою 19(дев»ятнадцять ) аркушів
 
 
Директор Первомайської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Первомайської міської ради Харківської області
 
                                                                           Т.С.Черкашина